4.805 canciones, 45.355 comentarios, 575 artistas, 511 álbums, 7.840 usuarios (380 visitantes online) y 34 conciertos.

Acordes para guitarra de Lehortu gabeko malkoak

Ahorrar muchos euros al año viendo cuál es la gasolinera más barata en Elpreciodelagasolina.com
Introko reef-a:

------------------------------ (E)
------------------------------ (B)
12-0-0-10-0-0-15-0-0-10-0-0--- (G)
------------------------------ (D)
------------------------------ (A)
------------------------------ (E)

...........

----10-13-10---------15------- (E)
--11--------11-----15--15----- (B)
12------------12-15------15--- (G)
------------------------------ (D)
------------------------------ (A)
------------------------------ (E)

...........

Estrofak:

Gm...D#M...Cm...Gm...FM...Gm...


Estribillua:

AM...CM9...CM...DM...AM...CM9...CM...DM...


(Batenbati zeozertako balio badio aakorde hauek, edo tablatura
landuagon bat nahiko balu (Guitar Pro-n zerbait badakau), esan
eta gehiago sartuko ditugu, edo bidaliko dizkizugu)

Últimos comentarios

Viendo entre el 19 y el 5 de un total de 49.
¿Qué opinas de esta canción? Deja tu opinión.
Ander
Iepeee!! Seuru ezetz... en fin, eskerrikasko oaingo peloteuangatik, rebai! ta nahi dituten guztik? uf, enitzake aspertuko! jajaja! Ea, ta entsaiok noiz ta ze ordutan iteitugun... ezin dizuet ola ta ola esan, ze eztitugu beti egun berdiñetan iten. Horreatik onena, etortzeko gogua edo dezuenen o lo q sea, komentatu foron, eo bialdu e-mail bat ta hitzeinez moldatuko ge. (baitare eztizuet esaten, eozein egunetan sorpresaz azaltzia shock-a izango zalako; galdetu bestela kontu anonimo hortan gutxio dian oyei jajajaa)! ta nahita re... ezingo zeniokete Joni lekua kendu, hark hortzekin defendituko baitu kentzea jute bazeate!! Santuenen re han izango deu noski :D Eh ta kalexarreako ta.. entsaiatzen ibili zan eh! gure entsaion batzuta etortze zan ta aurkeztu ite gintun hasi aurretik, inkreible! Bo ta koletana... eske oi da beste aldia, koletakin ridikulo ikuste naiz ebai (dala urte batzu ibili nun egun batzutan ta.. etzian askoik motibatu). Baño bueno, oaingoz eztet moztuko, geroa eskertuko oteizuet!!! ta kontzertutan suelto.. etzazue dudatu!!! Ni naiz kontzertutan izerditan ilia astintzen emozioatzean lenengua, kontzertuko gozada haundiñetakua izangoa, ya zerditan zaudenen, berdin zaizula.... bo ta oain zuek ondo esan bezela hau geyegi betetzen ai gea asike etorri foroa ta han segiko deu hizketan!! Ta nere makarra pintena.. nundik atea zuee!!! ni dena sinpatik0 kasoiten.. aii ze gazteriya!! Bueno, admititukot, behin o behin makarrismo pixkat landu izan deu, baño jo, ez asko re! benga, muxu1!! AH Ta iñor moskakin gelditze bada ta FOROA ETORRI NAHI BADU: http://www.mendekuitXua.info ... eta gero FORORA sartu!!!
neska talde bat
Aizu, ze esan nai zenun"horreatik bakarrik baldin bada"kin????Akaso zuri pelota itiagatik bakarrik idatzi deula pentsatzezu?? Ba, EZ, egitan esan deu.(bueno ta pelota pixkat iteatik ebai) Eske asieran ain makarra itxurakin zeoze ematen zigun zuri piropoka astia, baño oain ikusi deula majo, majo, supermajo zeala, naituzun guztik botako izkizugu.Bueno ta, noiz iteituzue ensayuak ta ze ordutan? Denboa dakaunen jungogea.Ah! ta adiñan kontua ANONIMO.lasai, Joni eztiyou lekua kenduko, ikusi gendun da kalexarren ze ondo presentatu zizuen.Ta eskarrikasko argazkik guregatik jarrikoituzula esateatik.Illiai buruzko aholkua, ensayotan intzak koleta,i problema soluzionau!!! ta ezbazaik iristen koleta, gu jungo gatxik iri pelukei sayuak itea. jajaja!!ta guri de emateigu illia mozteko gogua, baño ai ke aguantar bestela geo damutu itezea!Ah! ta kontzertutan suelto utzi, ola sexiyaua iteizu izerdituta!ta foruan sinfalta sartuko gea, bakiguta emen ezindeula idazten segi, orri osua betekodeuta. ERANTZUN MAJITO, TA GUK FORUAN ERANTZUNGO DEU.
Ander - Mendeku itXua
uuuhhhhh!! Barkatzeko moduik onena pelota itia al da ba?? Gustatu zait baño horreatik bakarrik baldin bada... pss..! Jo ta bai, taldekok gu gea baño entsaiota etortze zeatenen ixilik eon baño kantatzen eotia hobe, ez al zaizue iruitzen? Ta gañea erderazko friki-bertsioa kantatze baezue, parra denok ingo deu gustoa! Ez zuek bakarrik, entsaiotan hala izatea ta! jajaja! Eh ta naiz ta asteazkenekuak ez izan (zarraguak zeatela ustet, ez?) oixe fans nº1 izatia akazuela, egunero egunero demostratzen jutean eozeñek har dezake titulo oi!! (oi bai, JonUribe denen gañetik eongoa beti jajajaja!) ta egiya al da hainbeste argazki dazkazuela hartuta? Jozuz, enun uste!! Ba aste hontan bertan iyokoitut argazki geyo galeriara, zuentzat bereziki, mezittuzue ta! Aber eta FORUA zer dan? ba... beira zazue > helbiden, ta adibidez oi da foro bat (ya bakazue idazten hastia nahibazue, nik hitza emateizuet irakurri ta erantzungoizuetela, merezi bau :P), zuek sartze zeate, nahibazue registratu, ta batenbatek hasitako elkarrizketei erantzun eo zuen berrik sor ditzakezue. Oaintxe montatuetenez huts hutsa dao asike haseran lagunduiazue, eman diezaiogun denen arten kaña pixkat! Ta illia moztutziana.... Ni naiz nahi ezteten lenengua, baño kontzertutan ta entsaio intentsotan izerditze naiz ta ile guztiya aurpegia etortze zait ta momentu oitan guaize batzuk hartu ta moztu ingo nuke, bi aldiz pentsau gabe; baño dutxatu orduko esatet enukela moztuko. Eztakit ze in... Ale ta hementxe uztet hau, oain nahibazue etorri ta ezautu foro berriya, benetako fansak kontsideratze bazeate ERREGISTRATU ta euki zuen izena reserbauta, ta bestela ba "ieup" bat esatiakin ya ni behintzat kontentu utziko nazue. Ondo segi ta ikusi arteee!!
neska talde bat
A! aztu intzaigu esatia EZ MOZTU ILIA!! OAINDIK DE GUAPOGUA ITEIZUTA!
neska talde bat
Lenengo gauza, Anderri barkamenak. Bigarrena, ANDER TIO BUENO, GUAPETON, MAZIZORRO, POXPOLIN,MAJOTE, TALDEKO ONENA(zuk eztezula ain azkar jotzen esan arren gutzako azkar jotzezu, ta asko gustatzezaigu gure komentariyuak erantzutia, oi zuk bakarrik itezu)ESTAS BUENISIMO, EZ BUENISIMO EZ, BUENININININISISISISISIMOMOMOMO!!!!!!!(oi iruitu zaigu barkatzeko metodoik onena) Bai! ensayuan ezteu kantatzen! ezta eotuta de! gutaz parra iteko? ortako obetoa zuek kantatzia, zuek zeate taldekuak. A! ta ez ez, ez gea asteazkenekuak, baño alare fans Nº1 konsideratzen gea ( ordenadore osua zuen argazkiz bete betia dakau, TA BATEZE ZURIAK ANDER! EGIYA DA ! JAKIN NAI DEU ZER DAN FORO DALAKO KONTUA, IZAN E ASTAKEYAK ESATIA GURE AFIZIYUA DA! Bueno gaurko komentariyua Anderrentzako danez taldeko bestiei kasoik ez, beaiek erantzutia uela!Ayo ta erantzun MAJOOOOOOOOOO!!
Ander - Mendeku itXua
Iepaaa! Ba egunen baten igual forua jarrita aurkitzezue, geo fijo iñork eztula hitzeiten, beti bezela baño... buenooo! Hey ta eztet iñungo emailik jaso! Bilatzen ibili naiz, baño ez ez, etzait ezer iritxi, berriz biatzeik bakazue... por cierto, helbidia: [ mendekuitxua @ euskalerria . org ]. Eta ez preokupatu entsaiokuagatik, olako sorpresak batzutan re ber dia pixkat espabilatzeko jaja! Baño bueno, hurruna bai abixatze baiguzue hobeto! Ala ba email-an zai gelditze naiz! Ta lasai, musika iten gustoa segiko deu ta; Ah ta Santuenen bai jotze deu, beira programa: IRAILAK 15; 21:00 "Esencia Argentina" ; 24:00 Kontzertua: Ipar Haizea + Mendeku itXua; Denak han nahi zaituztegu eh!! Gañea Jaxin azkena izangoa ta gogoratzekua ateatzia esperot :D Aupa ZUEK!!
ensaion eon ginan nexkak
apa ander neska taldekuak (fans nº1) ez gea gu ta gukin ez dezepzionatu z gutzako zu ta ixak zat onenak aupa bikote!!!alare foruana ondo dao ta oindik ta obeto zuek ementxe bezela erantzuten bazuejeje z krixton detallia da guk bialtzeitugun komentariyuei erantzutia. Ez aldau inoz ta segi zuen musika oi iten z kristona da!gauza1 ander gure emaila irakurrizu?espero deu ondo artzia ta or jartzen deun bezela urrengo baten jutekotan bagea abisauko deu.a ta aurreko komentarion jarri zun bezela eskerrak musikan satu zinan ze bestela elitzake eongo taldeik zuek itezuen musika iteunik.aio ta ondo segi aaaa santuenen jokozue ezta?AUPA MENDEKU!!!
Ander
psss ba pixkat trixte uzte nazue, Ixak tio bueno... Martin estas buenisimo... ta bestei.. Gitarra nola jotze deun? Eskerrak ordun musikan sartu nitzan ze bestela... jajajaja!! Ba bai, pixkat sosok bagea baita jajaja! Aber ta a todo esto, fans nº1 Asteazkenen eon zianak izan leizke, hayek zeate? Aber ta erantzun iteizuet, eztet ain azkar jotzen, oi fokongatik emateun iruipena izatea, geo normal ikusi ta.. ezta hainbesteako re, ta bihetzak ler inda? Keba!! Ya entrenauta daude, hainbeste entsaio zeozertako iteitugu, geo bietzak ta gutxio sufritzeko kontzertutan, ta ola guk geyo gozatzeko!! Ta bai, pena haundiya da Axierrek utzi in ber dula, baño ze ingo zayo ba, beak erabaki du, taldiai frenatzen jun baño albo batea geatu ta gure bidetik juten uztia, ez galtzia esperot ze jaxi zan gure iparhorratza (jeje). Ba olaxe, aizuek ta... hemen idaztia ta hainbeste gustatze bazaizue nahibazue bakau FORO bat montatzia, astakeri haundi haundik lasayo botatzeko!! Bo, nahibazue esangoiazue! Benga ta oain zuek.. erantzun eh! Ah ta azken gauza bat, ikasi erderazko letra, etorri entsaio batea ta kantatu denen arten, aber ze toke emateyozuen ;)
Neska talde bat ( fans nº 1)
Sosooooos!!( broma da) Egiya da musikak bere hizkuntzan junberdula baño ez litzake gaixki eongo.Ke pena Axierrek jun inber dula. Bide batez, kriston kanta latza da.Ixak tio bueno!Ander, nola jotzezu ain azkar gitarra?Kontzertua ta geo bietzak ler inda geatuko zaizkizu, ezta? Aaaaa! aztu gabe Martin estas buenisimo!Axier ez utzi taldia, bestela zeñek jokou zu baño obeto? Bueno, azken bateako, todos estais buenisimos! Ayo, ta gora Usurbil! ( Ander erantzun lenballen)
Ander
jajajaja! sentitzet baño ez ez, ezteu kantatuko erderazko tradukziyua, entsaion baten nahibazue, baño jendeaurren guri re parraguria emango zigun ta ezta plana jajajjaa! Beste nunbait esan deten bezela, musikak bere hizkuntzan jun ber du.
aupaaaaaaaaa mendeku itxuaaaaaa
oso onak zareteeeeeee!!!!!!!!!!
Neska talde bat
Aupa kantan traduziyua induna! Kriston parrak dia.Galdera Mendeku itxuai: Kantatuko al zenukete traduziyua kontzertun batian? Ahal baldin bada Usurbilen.( parrez lertu gea traduziyua kantatzen, gure era, karo!)
Jurgi
Zorionak mendeku itxuai induten lanagatikan ta horrela jarrai dezazutela.Izugarrizko musika ona itezue ta kontzertuak ematen ebai bakizue.Animatzet bide batez jendia talde hau entzutea etzeatelako damutuko.Bizitzako momentuak makilatu gabe adierazteituzte ta aurre iteko indarrak trasmititzeituzte.Agur bat denoi ta GORA MNDEKU!!!
Latzen
diskoa kalean dago ?? ezin aurkitu bilbon
aupa mendekuu
aupa mendeku!!! letraren azkeneko zatia gaizki daoela esateko idatzen dut: "hala ere argi izpi bat urrunean etsi gabe jarraituko dut ene bidean irrifarrez etorkizunaren besoetan helduko da berriz sentitzeko eguna" abestian beintzat horrela esaten du agur!!

Escribe tu comentario

Añadir comentario
Estos son las opiniones de los usuarios, no necesariamente las de Musikazblai. Recuerda que los comentarios ofensivos serán borrados automágicamente.

Sus álbums

Otras canciones suyas

¡Participa!

Música en otros idiomas

Nuevos usuarios

Conciertos

Octubre 2020
lun mar mié jue vie sáb dom
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Últimas fotografías


Foro

Últimos comentarios

  • oberenakkk!! maite zaituztet paregabeak dira abestiak por yo soy yo en Ilargia.

  • euskal presoak etxera ORAIN por liyu en Kalera borrokalari.

  • Oihanarekin nago.Abestia entzuterakoan ileak tente jarri zaizkit.Abestiaren erdian,gordeta neukana atera zait. Aita beti gure bihotzean izango zera. por hunkituta en Azken dantza hau.

  • Todo muy lindo, pero todavia no hablo euskera y clikeo traducción y nada. por Braminguez en Akelarrea.

  • NUNKA NOS PILLAREIS PALLASO!!!! JO TA KE INDEPENDETZIA LORTU ARTE!!! TXAKURRAK EUSKAL HERRITIK KANPO!!! AMNISTIA EUSKAL PRESO ETA ERREFUSIATUAK ETXERAT!!!!!!! GORA EUSKADI ASKATUTA!! por euskaldun en Kalera borrokalari.

Musikazblai Euskera, el portal más completo dedicado a la música vasca

Aquí encontrarás todo lo necesario para no perderte en el mundo de la euskal musika: letras de canciones en euskera (lengua vasca), grupos, bandas, artistas, solistas, cantantes y autores vascos, sus discos, traducciones a otros idiomas, acordes para guitarra, algunas canciones MP3, fotos, unos foros de discusión, y una comunidad de gente joven amante de la música vasca. Aunque la base de datos cuenta con varios miles de canciones vascas de todos las épocas y estilos (rock, pop, tradicional, punk, reggae, electrónica, heavy, clásica…), es posible que eches en falta algún grupo musical o canción. Puedes colaborar enviándolas tú mismo a través de las páginas de colaboración. Si te animas a sugerir nuevos grupos, bandas o solistas, recuerda que el único requisito es que algunas de sus canciones sean en lengua vasca. Más

El compromiso de Musikazblai Euskera es con el euskera y la música en euskera. En Internet hay decenas de sitios donde es posible encontrar información sobre los artistas que cantan en castellano o en inglés, pero encontrar una comunidad articulada en torno a la música de Euskal Herria y al euskera era difícil y por eso comenzamos este portal, que abarca sobre todo gente joven amante de la música de su tierra. La mayoría son vascohablantes, si bien un porcentaje significativo de las visitas son de fuera del País Vasco e incluso de fuera de Europa: vascos y vascas emigrados y otras personas interesadas en la lengua y la música del País Vasco. Como una parte de estas personas interesadas en la euskal musika no dominan el idioma existen también traducciones de muchas canciones al castellano, realizadas por los propios usuarios. Si nos visitas desde fuera y no conoces Euskadi, (también llamado País Vasco, Pays Basque, Euskal Herria o Euskalherria), se trata del pueblo vasco, situado a ambos lados de la frontera entre España y Francia en la parte occidental de los Pirineos, y cuyas principales ciudades son Bilbao, Vitoria (Gasteiz), San Sebastián (Donosti), Barakaldo, Getxo, Irún, Portugalete, Santurtzi, Basauri y Rentería. En Navarra, donde también se habla euskera, son Iruña (Pamplona), Tudela, Barañáin, Burlada (Burlata), Estella (Lizarra), Zizur, Tafalla y Atarrabia (Villaba).

Cargando... Trabajando...